Fundusze Unii Europejskiej

Inspirujemy do podejmowania wyzwań.

Wspieramy firmy i instytucje w szerokim  zakresie dotyczącym dotacji z programów ramowych, krajowych i badawczych. Oferujemy:

Audyt możliwości dotacyjnych

W obecnej perspektywie finansowej możliwości uzyskania dotacji dla projektów jest wiele - poszczególne programy są skonstruowane w sposób umożliwiający pozyskanie środków zewnętrznych na każdym etapie realizacji projektu – od pomysłu po fazę przygotowującą do wdrożenia.

Wynikiem usługi jest pisemne opracowanie dotyczące możliwych opcji pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia wraz z analizą tych możliwości oraz rekomendacją najkorzystniejszych rozwiązań z uwzględnieniem specyfiki projektu Klienta.

Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków krajowych i europejskich dla projektów zorientowanych na kreowanie i wdrażanie innowacji.

Nasz zespół tworzą eksperci, którzy od wielu lat z sukcesem pozyskują środki finansowe na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz dużych projektów inwestycyjnych.

Doradzamy nie tylko w jaki sposób pozyskać dotację, ale również jak stworzyć projekt, którego realizacja pozwoli naszym klientom osiągnąć sukces i przewagę konkurencyjną w ich biznesie.

Wspieramy projekty o wysokim potencjale innowacji na każdym etapie rozwoju.

W zakres usługi wchodzi:

 • kompleksowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz złożenie dokumentacji do odpowiedniej instytucji,
 • opracowanie niezbędnych załączników do wniosku, takich jak studia wykonalności, biznes plany, analizy sektorowe, itp.
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych opinii i analiz,
 • nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, monitorowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za konkurs.
Doradztwo dotacyjne

Usługa doradztwa oraz bieżącej pomocy przy składaniu wniosku, w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości.

Usługa polega na wsparciu przy rozwiązywaniu problemów związanych z projektem dotyczących spraw proceduralnych i finansowych np.: uzyskania zgody na planowane zmiany,  obronie kwalifikowalności wydatków co do których istnieją wątpliwości lub zastrzeżenia, a także wsparciu dotyczącym spraw związanych z częścią badawczą projektu i  prowadzonymi pracami B+R. 

Usługa dostępna jest także w trybie ekspresowym, to znaczy w przeciągu kilku godzin od zgłoszenia.

Rozliczanie projektu

Usługa świadczona w okresie realizacji projektu, od momentu uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.  W skład usługi wchodzi:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie;
 • przygotowanie i realizacja sprawozdawczości podczas realizacji projektu - opracowywanie wniosków o płatność oraz raportów okresowych zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • monitoring wskaźników;
 • wprowadzanie zmian w projekcie, aneksowanie umów;
 • przygotowanie do kontroli projektu;
 • bieżące doradztwo na każdym etapie realizowania projektu w zakresie kosztów i procedur.
Przygotowanie do audytu projektu

Oferujemy także wstępny audyt projektu poprzedzający zaplanowaną kontrolę. Celem audytu jest weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji z wymaganiami umowy o dofinansowanie, wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów i promocji projektu.

W zakres oferowanego pre-audytu wchodzi m.in.:

 • sprawdzenie czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami programu, wnioskiem oraz umową o dofinansowanie;
 • weryfikacja czy klient posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowe oraz procedury dotyczące realizacji projektu pozwalające na racjonalne zapewnienie o poprawności projektu,
 • sprawdzenie czy prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa na potrzeby projektu;
 • weryfikacja kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności wniosków o płatność;
 • potwierdzenie zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi klienta w części dotyczącej projektu;
 • analiza wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
 • sprawdzenie czy w zakresie informacji i promocji stosowane są zapisy zawarte w umowie o dofinansowanie projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie.

Wynikiem pre-audytu jest dokument, który zawiera diagnozę sytuacji, wskazuje obszary wymagające poprawy oraz rekomendacje sposobu poprawienia ewentualnych błędów.

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany
szczegółową ofertą,
poszukujesz wsparcia lub
partnera w biznesie?

Skontaktuj się z nami!

TECHINNOWACJE | TRANSFER TECHNOLOGII | KOMERCJALIZACJA B+R | DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA  | LICENCJE
 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | LABORATORIA I USŁUGI ICT