Zarządzanie własnością intelektualną

Komercjalizacja rozwiązań IT, współtworzonych przez jednostki naukowe, wymaga rzetelnej analizy biznesowej oraz weryfikacji i zabezpieczenia praw do poszczególnych składników własności intelektualnej. Bez prawidłowego zabezpieczenia i podziału praw majątkowych, konsorcja naukowe i naukowo-biznesowe są narażone na obniżenie wartości rynkowej, utratę lub zablokowanie możliwości spieniężenia wyników współpracy.

Od lat wspieramy twórców innowacji teleinformatycznych w zakresie strategicznego planowania wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych. Opracowanie ścieżki komercjalizacji zaczynamy od analizy stanu prawnego oraz oceny szans, korzyści i zagrożeń w odniesieniu do wartości i celów, jakie mają zostać osiągnięte. Zatrudniając przedstawicieli środowisk nauki i biznesu, rozpatrujemy przedmiot ochrony zarówno przez pryzmat korzyści jednostek naukowych, jak i partnerów biznesowych i wierzymy, że mimo trudnych warunków prawno-organizacyjnych tej relacji, znalezienie konstrukcji win-win jest możliwe.

Tworząc strategię ochrony własności intelektualnej dla wybranego rozwiązania, obszaru technologicznego, lub dla całej jednostki/firmy, rekomendujemy jak maksymalizować korzyści z komercjalizacji, uwzględniając najczęściej spotykane w polskim środowisku naukowym problemy w zakresie ochrony IPR.

Rozumiemy, że dobrze chroniona własność intelektualna to dopiero początek drogi. Jednostka naukowa, komercjalizując swoje rozwiązania, musi zyskać pewność, że jej działania nie tylko będą opłacalne, ale też wolne od błędów formalnych i roszczeń, np. ze strony współtwórców.

Nasze usługi:

-budowanie strategii zarządzania własnością intelektualną dla rozwiązania, grupy rozwiązań, jednostki naukowej,

-analiza stanu prawnego innowacji na wszystkich etapach rozwoju i gotowości technologicznej,

-analiza szans i zagrożeń w procesie komercjalizacji innowacji, szczególnie rozwijanych przez konsorcja lub rozproszony zespół autorski,

-ocena etapu gotowości technologicznej (z ang.: Technology Readiness Level - TRL) rozwiązań teleinformatycznych,

-ocena potencjału biznesowego innowacji i opracowanie modeli biznesowych,

-opracowanie treści zgłoszeń patentowych w Polsce, UE i USA (jęz. polski i angielski),

-rekomendacje działań komercjalizacyjnych w odniesieniu do celów klienta.

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany
szczegółową ofertą,
poszukujesz wsparcia lub
partnera w biznesie?

Skontaktuj się z nami!

TECHINNOWACJE | TRANSFER TECHNOLOGII | KOMERCJALIZACJA B+R | DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA  | LICENCJE
 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | LABORATORIA I USŁUGI ICT